بازار تولید رادیاتور تبریز

لوله های بخار و رادیاتورهای بخاری در معرض ایجاد صداهای کوبیدن قرار داشته که به ضربه قوچ معروف است.

صدای کوبیدن وقتی صورت می گیرد که بخشی از بخار در یک بخش افقی از لوله‌ کشی بخار به آب میعان تبدیل گردد.

پس از آن بخار آب را با خود می‌برد، یک توده شکل می‌دهد و با سرعت زیاد به اتصالات لوله لگد زده که سبب ایجاد سر و صدا با صدای بلند و ایجاد تنش زیاد به لوله می گردد.

این وضعیت معمولا با یک استراتژی ضعیف تخلیه میعانات ناشی می گردد و عموماً باعث میعانات در لوله‌ها و رادیاتورهایی می شود.