تولید انواع رادیاتور قرنیزی

استفاده از گرمایش های رایج شامل رادیاتور های پره ای و پنلی و گرمایش از کف و… منجر به استخراج نتایجی شد با نام نمودار سیستم گرمایش. این سیستم ها در قیاس با سیستم گرمایش ایده آل شد. در این میان سیستم گرمایش از کف به سیستم گرمایش ایده آل نزدیک بود لذا الگوبرداری از مزیت های سیستم گرمایش از کف از یکسو و مزیت های رادیاتور های پره ای و پنلی از سوی دیگر سیستم گرمایش از قرنیز را طراحی و تولید نمود.

اما آیا گرمایش قرنیزی که با نام رادیاتور های قرنیزی در دنیا شناخته می شوند به هر سبک و سیاقی میتواند جوابگوی تامین گرمایش فضا باشد؟