عرضه رادیاتور قرنیزی تک جداره

رادیاتور قرنیزی تک جداره در داخل بازارهای ایرانی و با مارک های معتبر به مشتریان عرضه می شوند این نوع رادیاتور حرارت خود را از طریق تابش در تمامی اتاق انتقال می دهند.

انواعی از رادیاتورهای قرنیزی تک جداره که حرارت حاصل را از طریق تابش منتقل می کنند.

این رادیاتورها در کارخانه های ایرانی و خارجی با مارک های معتبر تهیه و ساخته می شوند.

سپس در داخل بازارها به مشتریان عرضه شده اند که قیمت های گوناگونی را به خود اختصاص داده اند.