قیمت رادیاتور قرنیزی شعله گستر اصفهان

قیمت تمام شده انواع سیستم حرارتی رادیاتور قرنیزی شرکت شعله گستر اصفهان برای مصرف کننده بستگی به پارامترهای زیادی دارد که تعداد اتصالات یکی از آنها میباشد.
نصب سیستم حرارتی رادیاتور قرنیزی به صورتی است که بایستی روی تمامی زوایا، کنج دیوارها و دور ستون ها را بچرخد و برای آب بندی تمامی آنها از اتصالات مخصوص، اورینگ و چسب های سیلیکونی مخصوص استفاده میشود که باعث افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده انواع رادیاتور قرنیزی شعله گستر میشود.
هر چه تعداد ستونها، قوس دیوارها و زوایا در طراحی داخلی ساختمان بیشتر باشد بالطبع اتصالات بیشتری به کار میرود و به قیمت نهایی محصول اضافه میگردد.