مزایای رادیاتور قرنیزی آترین

رادیاتور قرنیزی به شکلی طراحی شده است که دارای راندمانی بالاتر از سیستم های متداول بوده و مصرف انرژی بهینه تری دارند.

همچنین به دلیل روکار بودن لوله­ های انتقال آب گرم، تبادل حرارت بهتری با محیط دارند.

در سیستم گرمایش از طریق رادیاتور قرنیزی به دلیل اینکه لوله ها نقش رادیاتور را دارند، طبق براوردهای انجام شده تا ۵۰% در سیستم لوله کشی صرفه جویی خواهد شد.

مزایای رادیاتور قرنیزی
بیش از%۳۰ صـرفه جویی در مصرف انـرژی کـاهش حـدود%۵۰ درلـولـه کشی تاسیسات قابلیت انتقال گـرما از پاییـن تـرین سـطح عــدم اشـغـال فـضـای مــفید سـاختمان سـرعـت.

در گـرمـایش اتصـالات بسـیار مــقاوم و قـابـل انـعطاف طــراحی ویـژه و زیبـا با رنـگ های مـتنـوع مناسب برای تمامی ساختمان ها از قبیل مسکونی اداری، تجـاری، هـتل ها و بیمارسـتان ها