مقایسه انواع رادیاتور قرنیزی شعله گستر

برای انتخاب و گزینش صحیح رادیاتور قرنیزی یا رادیاتور دیواری، کافی است که انواع آنها را با هم مقایسه کنیم تا بتوانیم تصمیم گیری درستی داشته باشیم.
یکی از تفاوت های اصلی و نکاتی که میتوان انواع رادیاتور قرنیزی را با رادیاتورهای دیواری مقایسه نمود، نحوه گرمادهی در این دو سیستم حرارتی پرفروش میباشد.
بیشتر گرمای تولید شده در این سیستمهای گرمایشی، به طریقه تابشی و جابجائی به محیط اطراف یا همان ساختمان مسکونی منتقل می شود و بر اساس تحقیقات به دست آمده و نمودار کلی دمای آسایش بدن انسان که در تمامی سایتهای مرجع موجود است، هر چه میزان گرمایی که به طریقه تابشی منتقل میشود به میزان گرمایی که به طریقه جابجایی منتقل میشود بیشتر باشد، گرمای مطلوبتری برای بدن انسان تولید میشود و ساکنین منزل آرامش و آسایش بیشتری را در اینگونه محیط ها تجربه می کنند.
و در آخر باید بگوییم که در انواع رادیاتورهای قرنیزی، بیش از دو سوم گرما به طریقه تابشی و یک سوم به طریقه جابجایی به فضای اطراف انتقال می یابد و این ضریب ها برای رادیاتورهای دیواری حالت عکس داشته و کمتر از یک سوم گرما به روش تابشی منتقل میشود.