مقایسه گرمایش رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین

نحوه حرارت دهی در سیستم گرمایش کفی و انواع رادیاتور قرنیزی شرکت اولکاآگرین بسیار شبیه به هم میباشد که به مقایسه اجمالی این دو می پردازیم.
پخش یکنواخت گرما و حرارت هی به محیط یکی از مزایای قابل ذکر در انواع سیستمهای گرمایشی میباشد که در ساختمانهای مسکونی و اداری میتواند برای مشتری و مصرف کننده اهمیت داشته باشد.
با مقایسه دو سیستم پر طرفدار گرمایش از کف و رادیاتور قرنیزی به این نتیجه میرسیم که پخش گرما در این دو پایانه، کاملا به صورت یکنواخت و یکپارچه در تمامی نقاط محیط صورت میگیرد و تنها تفاوت حرارت دهی رادیاتور قرنیزی اولکاآگرین با سیستم گرمایش کفی در این است که گرمایش کفی همانطور که از اسمش پیداست از کف اتاق یا محیط شروع به گرمایش میکند ولی نحوه گرمایش در انواع رادیاتورهای قرنیزی از نقطه صفر و صفر میباشد.