نحوه گرمایش رادیاتور قرنیزی شعله گستر اصفهان

نحوه گرمایش در انواع رادیاتور قرنیزی تولید شده در شرکت شعله گستر اصفهان با هم متفاوت بوده، در برخی از آنها به روش تابشی و در برخی دیگر به روش جابجایی صورت میگیرد.

طریقه گرمایش رادیاتور قرنیزی در نمونه های تکجداره و دو جداره ساخته شده در شرکت شعله گستر اصفهان از دید مشتری کاملا شبیه هم هستند.

اما با نگاه فنی و کارشناسی به آن دو متوجه تفاوت هایی در نحوه گرمایش رادیاتور های قرنیزی تولید شده در این شرکت خواهیم شد.

در رادیاتور قرنیزی تکجداره انتقال گرمایش بیشتر به روش تابشی صورت میگیرد و میزان راندمان و بازده حرارتی در آن پائین میباشد ولی در نمونه رادیاتور قرنیزی های دو جداره، نحوه گرمایش تفاوت پیدا میکند.

علاوه بر روش تابشی، انتقال گرمایش به محیط به روش جابجائی و همرفت نیز صورت میپذیرد که با توجه به این همزمانی، راندمان حرارتی رادیاتور قرنیزی دوجداره به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.