نحوه گرمایش رادیاتور قرنیزی مسی

ساخت و تولید انواع رادیاتور قرنیزی با لوله های مسی به روشی صورت میگیرد که در نحوه گرمایش این نوع رادیاتور هیچ تفاوتی نسبت به دیگر سیستمها مشاهده نمیشود.
انتقال حرارت و نحوه گرمایش در انواع رادیاتور قرنیزی مسی از قسمت بالای لوله ها و فین های این پروفیلها به محیط اطراف انجام میشود.
این نحوه گرمایش تقریبا در تمامی رادیاتورهای قرنیزی به همین طریقه میباشد و تقریبا مشابه هم هستند و فقط در نمونه های تک جداره آلومینومی است که نحوه گرمایش کمی متفاوت میباشد و در این نمونه ها بیشتر گرما به طریقه تابشی انجام میشود.
تفاوت گرمایش در انواع مختلف رادیاتور قرنیزی مسی و آلومینیومی در میزان حرارت تولیدی آنها میباشد و همانطور که میدانید در رادیاتور های مسی تقریبا 25 درصد ضریب حرارتی بیشتری را شاهد هستیم.