نحوه گرمایش رادیاتور قرنیزی مسی

در گرمایش رادیاتور قرنیزی با لوله های مسی آنچنان تفاوتی با نحوه پخش حرارت و نحوه گرمادهی دیگر نمونه های موجود در بازار مشاهده نمیکنیم.
همانطور که میدانید نحوه گرمایش در اکثر نمونه های رادیاتور قرنیزی تولید شده توسط شرکتهای مختلف، تقریبا شبیه به همدیگر میباشد و فقط میزان گرمایش در آنها کم و زیاد میشود.
گرمایش رادیاتور قرنیزی با لوله های مسی بسیار بالاتر از نمونه های دیگری است که با لوله آلومینیومی تقسیم گرما میکنند و این تفاوت حرارت دهی و بیشتر شدن میزان گرمایش به علت ضریب انتقال حرارت بالاتر لوله مسی نسبت به مابقی مواد مشابه میباشد.