واردات رادیاتور قرنیزی نیکسان باکیفیت

واردات رادیاتور قرنیزی تا چند سال گذشته از مرزهای غربی کشور صورت میگرفت که با توجه به تولید سیستمهای گرمایشی باکیفیت شرکت نیکسان، این امر بسیار کاهش یافته است.
با توجه به ابداع این نوع رادیاتورهای گرمایشی قرنیزی در کشورهای خارجی، شاهد واردات این سیستم ها به داخل کشور بودیم.که با عنایت شرکتهای تولیدی و دست اندر کاران بازار تاسیسات از قبیل کارخانه تولیدی نیکسان، و ساخت باکیفیت ترین نوع رادیاتور قرنیزی در این مجموعه، امروزه شاهد کاهش واردات این قلم کالا میباشیم.